wat is het gebruikelijk loon dga 2018

Wat is het gebruikelijk loon DGA?

Oorsprong regeling gebruikelijk loon DGA

De maatregelen inzake het ‘gebruikelijk loon DGA’ zijn destijds in het leven geroepen om praktijken te voorkomen waarin de DGA zichzelf geen of een heel laag salaris uitkeerde om vervolgens via dividend uitkeringen tegen een veel lager belastingtarief geld uit de vennootschap naar privé te halen.  Dat wil de wetgever met deze maatregelen voorkomen.

Wanneer is iemand DGA?

Als je werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin jij, of je partner

 • een belang hebt van meer dan 5% (dat heet een aanmerkelijk belang),
 • rechten hebt om voor 5% of meer aandelen te kopen,
 • recht hebt op 5% of meer van de jaarwinst (of liquidatiewinst),
 • voor 5% of meer stemrecht hebt.

Artikel 16.1 van het handboek loonheffingen 2018 beschrijft wanneer iemand partner is.

Iedere directeur-groot aandeelhouder (DGA) mag zijn salaris in principe zélf vaststellen.

Wat is het gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon (2020) wordt vastgesteld door het hoogste te nemen van:

 1. € 46.000, of
 2. 75% van het loon van mensen in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
 3. het loon van de werknemer die het meeste verdiend van de bv of een daarmee verbonden vennootschap.

Regel 1: door de Belastingdienst vastgesteld

De eerste regel is eenvoudig. Jaarlijks stelt de Belastingdienst het gebruikelijk loon vast. Voor 2017, 2018 en 2019 was dat 45.000 euro, voor 2020 46.000 euro.

Regel 2: een vergelijkbare dienstbetrekking

Om dit te bepalen, moet je kijken wat anderen in andere organisaties verdienen. Je kijkt dan naar mensen die vergelijkbare, maar niet per se dezelfde, werkzaamheden uitvoeren. En die ongeveer dezelfde leeftijd en ervaring hebben. Daarvan moet je tenminste 75% nemen. Het minimum is dan weer 46.000 euro.

Kun je aantonen dat de meeste vergelijkbare anderen een lager loon hebben dan 46.000, dan mag je een lager loon vaststellen. Die vergelijkbare anderen moeten mensen in loondienst zijn, dus geen andere DGA’s.  Dit is vaak lastig om aan te tonen. Tenzij je gebruik kunt maken van vergelijkbare functies die in cao’s worden benoemd en gewaardeerd, of van marktonderzoeken naar de beloning van bepaalde functies. Een andere optie is om de beloning van jouw functie met anderen te vergelijken via een testtool, bijvoorbeeld de salariskompas van Intermediar.

Lukt het niet een goed beeld te krijgen van de markt? Dan kun je altijd nog een van onze adviseurs inschakelen om een kort onderzoekje te doen.

Regel 3: meest verdienende werknemer

De derde regel is dat je tenminste het loon neemt van de meest verdienende werknemer in jouw bedrijf of daarmee verbonden vennootschappen. Bijvoorbeeld andere werkmaatschappijen die onder dezelfde holding / moeder vallen.

Het maakt dan niet uit wat voor werk, kennis, opleiding of ervaring die medewerker heeft. Je mag dus geen loon vaststellen dat minder is dan die meestverdienende medewerker.

Een voorbeeld:

Verdient jouw meest verdienende medewerker minder dan 46.000 euro, dan moet je jouw loon vaststellen op tenminste 46.000 euro. Verdient de meest verdienende medewerker bijvoorbeeld 60.000 euro, dan dien jij jouw salaris op tenminste 60.000 euro vast te stellen.

Wat mag je meetellen?

Het jaarloon wordt opgebouwd uit het maandsalaris, het vakantiegeld en zaken als bijtelling van de auto van de zaak.

Gebruikelijk loon is € 5.000 of lager

Stel je het loon lager van 5000 euro vast, dan moet je dat aantonen. Als je werkzaamheden verricht in meerdere vennootschappen waarin je een aanmerkelijk belang heb, dan moet je de regel toepassen op de vergoedingen van alle werkzaamheden bij elkaar. Is het gebruikelijk loon 5.000 euro of lager, dan hoef je daarover geen loonheffingen in te houden.

Innovatieve start-ups

Voor deze categorie geldt vanaf 1 januari 2017 een versoepelde regeling. Bij innovatieve start-ups kun je het wettelijke minimumloon als gebruikelijk loon nemen. En als het loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking nog lager is, dan mag je dat lagere loon nemen. Je moet dat uiteraard wel kunnen aantonen.

Er zijn allerlei regels waaraan de vennootschap moet voldoen om aangemerkt te worden als start-up. Vraag jouw accountant daarin om advies.  De start-upregeling mag je maximaal 3 jaar toepassen, daarna geldt de algemene regeling.

Starters

Voor een startende ondernemer is het vaak onmogelijk om zichzelf een fors salaris toe te kennen. Er ontbreken voldoende inkomsten en/of er moet veel worden geïnvesteerd.

Het is mogelijk om in vooroverleg met de Belastingdienst te treden om te komen tot een lagere vaststelling van het loon. Tot voor kort werd daar meestal heel soepel mee omgegaan. Die situatie lijkt veranderd. Door een aantal inspecties worden hele formele posities ingenomen die dit traject tijdrovend en duur maken. En waarom vragen wij ons af, wat er niet is, kan je ook niet uitbetalen.

Toestemming vooraf van de Belastingdienst is niet vereist. Met én zonder toestemming zal de Belastingdienst bij het indienen van de jaarlijkse fiscale aangiften haar controles doen en mogelijk komen met aanvullende vragen en eisen. Dus ook met toestemming om geen of een laag salaris uit te keren, kan de Belastingdienst achteraf anders oordelen, als de realiteit daar in hun ogen om vraagt.

Onze standaard procedure om vooraf toestemming te vragen voor een lager DGA salaris hebben we daarom laten varen. Als jij toch in vooroverleg met de Belastingdienst wil treden, dan kunnen we dat traject begeleiden of voor jou uitvoeren. De tijd die wij daaraan besteden zullen we aan jou moeten doorbelasten tegen de gebruikelijke uurtarieven. Onze tarieven voor de loonstroken zijn niet gebaseerd op deze werkzaamheden.

Structureel verlies

Als de DGA aannemelijk kan maken dat het bedrijf meerdere jaren achtereen verlies leidt en dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt, dan kan het gebruikelijk loon worden verlaagd.  Als echter de slechte financiële positie veroorzaakt wordt door een hoge rekening courant schuld van de DGA aan zijn bv of is veroorzaakt door onzakelijke uitgaven, dan mag het weer niet.

Deeltijd DGA

Als je slechts gedeeltelijk werkzaam bent voor het bedrijf of als je een deel van het jaar hebt gewerkt, dan mag je daar rekening mee houden en het gebruikelijk loon lager vaststellen dan 46.000 euro.

Werkmaatschappij en Holding

De Belastingdienst neemt vaak het standpunt in dat een Holding de ontvangen managementvergoeding, die de werkmaatschappij aan de Holding betaalt, moet doorbetalen aan de DGA. Dit standpunt wordt ingenomen omdat door de Belastingdienst wordt aangenomen dat managementvergoedingen in zijn geheel vergoedingen zijn voor de arbeid van de DGA.

Het is daarom verstandig om twee overeenkomsten op te (laten) stellen. Een die de managementvergoeding regelt die de DGA krijgt voor zijn arbeid en een die toeziet op de afspraken die er zijn over de vergoedingen die de Holding BV krijgt voor overige diensten zoals het doorbelasten van kosten.

Daarnaast is het altijd verstandig om een arbeidsovereenkomst op te (laten) stellen waarin de rechten en plichten van de DGA worden vastgelegd. De wet (artikel 2.247 BW) eist dat alle rechtshandelingen van de enig aandeelhouder ten behoeve van de BV worden vastgelegd. Dit ter voorkoming dat de enig aandeelhouder rechtshandelingen verricht in zijn voordeel en ten nadele van de BV en de schuldeisers van de BV (denk bijvoorbeeld aan het toekennen van een pensioenuitkering of (hoge) bonus aan zichzelf, maar ook voor het uitbetalen van salaris geldt het schriftelijkheidsvereiste). Afspraken die op schrift zijn gesteld, zijn in dit kader nou eenmaal makkelijker te controleren.

Conclusie en aanbevelingen gebruikelijk loon DGA

Waar iedere DGA op moet letten:

 1. Vooraf toestemming vragen aan de Belastingdienst om verlaging gebruikelijk loon is niet noodzakelijk en werkt kostenverhogend.
 2. Neem geen geld in rekening courant op van de BV(‘s) en doe dus ook geen privé uitgaven van de zakelijke bankrekening(en).
 3. Jezelf een winstuitkering geven terwijl er geen of een te laag DGA salaris wordt betaald, zal door de Belastingdienst met speciale aandacht worden beoordeeld.
 4. Keer jezelf een redelijk salaris uit, zodra de kasstroom en de resultaten van jouw (nieuwe) onderneming het toestaan,.
 5. Zorg er voor dat je juridisch en fiscaal goed gedekt bent door een goede arbeidsovereenkomst en door een of meer management overeenkomsten.

Wil je hier meer over weten ? Neem gerust contact met ons op. Of klik hier als je jouw salarisadministratie wil uitbesteden.

 

Meer weten over “Wat is het gebruikelijk loon DGA?”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0