Wat zijn activa en passiva?

13 juni 2019
Door:

Activa

Het geheel aan bezittingen van een onderneming bestaat uit vaste en vlottende activa. Hieronder worden de verschillende termen uitgelegd en geven we voorbeelden. Voor alle onderwerpen geldt; ze staan aan de linkerkant (debet kant) van de balans.

Vaste activa

Dit zijn de bezittingen van de onderneming, waarvoor het benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Een voorbeeld is een dure machine die je voor 50.000 euro hebt aangeschaft. Die machine (en daarmee die 50.000 euro) is vastgelegd voor meerdere jaren. Vaste activa kunnen worden onderverdeeld in materiële, immateriële  en financiële vaste activa.

Materiële vaste activa

Dit zijn jouw stoffelijke bezittingen. Je kan ze aanraken. Voorbeelden: gebouwen, grond, machines, computers, auto’s.

Immateriële vaste activa

Deze bezittingen zijn niet tastbaar, je kan ze niet vastpakken. Denk aan: goodwill, een patent of het intellectueel eigendom, merknaam of recept. En ook ontwikkelingskosten worden tot deze categorie gerekend.

Activa en Passiva

Financiële vaste activa

De naam zegt het al, deze bezittingen zijn financieel van aard. Denk aan aandelen in een ander bedrijf, langlopende vorderingen, langlopende uitgegeven leningen. Als we praten over aandelen, dan hebben we het over het eigendom (deels of geheel) van een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Bedrijfsvormen als een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een stichting, hebben geen aandelen.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn de bezittingen van een onderneming die voor een korte duur ( één productie cyclus, vaak binnen één jaar) beschikbaar zijn of snel te gelde kunnen worden gemaakt. Voorbeelden zijn voorraden, grondstoffen, halffabricaten, maar ook vorderingen op debiteuren, de bekende openstaande facturen. Een speciaal soort vlottende activa is het onderhanden werk. Er is al iets gemaakt, maar nog niet gefactureerd. Ook het geld op een bankrekening en het kasgeld worden gerekend tot de vlottende activa.


Passiva

In tegenstelling tot de activa staan de passiva aan de credit kant, de rechterkant van de balans. Dat is de schuld kant en de kant waar te vinden is hoe de onderneming is gefinancierd. De balans en de winst- en verliesrekening zijn vaste onderdelen van de jaarrekening.

De onderdelen die tot hiertoe behoren zijn:

  • Eigen vermogen
  • Kort vreemd vermogen
  • Lang vreemd vermogen
  • Voorzieningen/reserveringen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen staat aan de credit kant omdat het wordt gezien als een schuld aan de eigenaren, de aandeelhouders van de onderneming. Een eenvoudige manier om het eigen vermogen te berekenen is de volgende: neem het totaal van alle activa en verminder  deze met het totaal van het kort en lang vreemd vermogen en de voorzieningen.

Kort vreemd vermogen

De openstaande facturen van jouw crediteuren, nog te betalen belastingen en nog te betalen andere kosten zijn voorbeelden van het kort vreemd vermogen oftewel de korte schulden. Het zijn allemaal schulden aan derden die direct door die derde opeisbaar is. En die je dus ook direct moet kunnen betalen.

Lang vreemd vermogen

Deze langlopende schulden zijn schulden die een looptijd hebben van langer dan één jaar. Dat betekent dat je de schuld over meerdere jaren mag terugbetalen. Dat kan bijvoorbeeld een hypotheek zijn of een langlopende kredietfaciliteit bij een bank of kredietverlener.

Voorzieningen / reserveringen

Een onderneming werkt vaak met potjes met geld die later voor een bepaald doel kunnen worden aangewend. Dat noemen we voorzieningen of reserveringen. Een algemene uitleg over reserveringen vind je in het artikel “Wat zijn reserveringen

Voorbeelden van voorzieningen of reserveringen:

  • een oudedagsreserve
  • Een geldpotje om het onderhoud aan jouw kantoorpand over een x aantal jaren te betalen
  • Een reservering van de boekwinst op de verkoop van een bedrijfsmiddel om een bepaalde bedrijfsmiddel in een later jaar aan te kopen.

Er zijn fiscale regels verbonden aan het hebben van die potjes. Je mag die geldpotjes namelijk aftrekken van de winst en daardoor betaal je (in dat jaar) minder winstbelasting of inkomstenbelasting. Bepaalde soorten ondernemingen mogen deze potjes juist wel of juist niet hebben. De regels luisteren nauw.

Tot slot

Wil je meer weten over (uitbesteden van)

Op de website van het Masters netwerk is veel informatie beschikbaar. Bovendien vind je in onze kennisbank heel veel informatie over ondernemerschap en wet- en regelgeving. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied. Ook ondersteunen wij, samen met onze partners, ondernemers op andere gebieden als:

Neem eens een kijkje in onze webshop met mooie aanbiedingen voor slimme ondernemers.

Wil je geholpen worden met jouw balans en boekhouding?

Masters netwerk, jouw boekhoud-rots in de branding

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0