waarom bedrijfsarts nodig

Aandacht voor verzuim: noodzaak voor grote én kleine werkgevers

Uit onderzoek blijkt dat de impact van verzuim wordt onderschat. Kleine bedrijven met minder dan 10 medewerkers maken zich niet of nauwelijks zorgen over verzuim. Ook iets grotere bedrijven met 10 tot 50 medewerkers zeggen gemiddeld zich geen zorgen te maken over het verzuim binnen de onderneming. Is dat realistisch of een onderschatting?

Hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de impact

In kleinere bedrijven kan verzuim een grote impact hebben op de performance en winstgevendheid. Het kan zelfs het voortbestaan in gevaar brengen. Bij grotere bedrijven met meer dan 50 medewerkers wordt verzuim wel als een risico en een grote kostenpost gezien. Terwijl zij de impact van verzuim vaak beter en gemakkelijker kunnen opvangen.

Kortdurend verzuim

Kortdurend verzuim lijkt alleen maar vervelend, maar kan kostbaar zijn. Zeker bij frequent verzuim. Het kost veel geld door productieverlies, vervanging en kwaliteitsverlies. Ook geeft het een slecht signaal af naar de andere medewerkers. De drempel om je ziek te melden wordt ermee verlaagd.

Verder is frequent kortdurend verzuim vaak een voorbode voor ernstiger en langduriger verzuim. De problemen kunnen van persoonlijke aard zijn, te maken hebben met de eigen gezondheid of komen door sporten die veel blessures veroorzaken. Maar de oorzaak kan ook liggen in ontevredenheid over het werk of het salaris, in de relatie met de leidinggevende, met de collega’s of in een te hoge werkdruk. En natuurlijk kan een ziekmelding ook onterecht zijn, de bekende baaldag.

Langdurig verzuim

In tegenstelling tot wat velen denken, hebben ook kleinere bedrijven met enige regelmaat te maken met langdurig verzuim (=langer dan 4 weken ziek). In de categorie 0-10 medewerkers heeft meer dan 20% te maken met langdurig verzuim en bij bedrijven van 10-50 medewerkers is dan zelfs meer dan 40%.

Een zieke werknemer kost geld

Het is goed dat je je realiseert dat een zieke werknemer veel geld kost, veel meer dan menig ondernemer denkt. Gemiddels kost een zieke werknemer 210 euro per dag (2015).  Daar komt bij dat de werkgever verantwoordelijk is voor loondoorbetaling gedurende de eerste 2 jaren. In de meeste cao’s staat dat jij als werkgever tenminste 170% over twee jaren moet betalen. Als de zieke medewerker onder de no-riskpolis valt, bijvoorbeeld vanwege ziekte als gevolg van zwangerschap, krijg je een ziektewetuitkering van het UWV, maar die is in veel gevallen lager dan het loon dat jij blijft uitbetalen. De meerkosten zijn voor jou. Om over de kosten van vervanging maar niet te spreken.

Indirecte kosten

De gedifferentieerde premies Werkhervattingskas die je als werkgever moet betalen aan het UWV zijn ook mede afhankelijk van de instroom van jouw (ex) medewerkers. Meer instroom betekent een hogere premie. Een uitzondering is gemaakt voor de kleinste werkgevers (totale jaarloonsom is kleiner of gelijk aan 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon; voor 2017 322.000 euro), die betalen een sectoraal bepaalde premie ongeacht de eigen instroom. Die sectorale premie is uiteraard gerelateerd aan de totale instroom in die sector.

Ziekteverzuimbeleid

Het is belangrijk voor werkgever én werknemer dat de spelregels rondom verzuim bekend zijn. Hoeveel wachtdagen zijn er, heeft een medewerker recht op loondoorbetaling als hij/zij vrij neemt voor een ziek kind thuis? Hoe gaat de werkgever c.q. de Arbodienst om met verzuimcontroles? Hoe moet je je ziekmelden, mag dat ook per sms of e-mail of via een partner of moet het persoonlijk en telefonisch. Uit onderzoek is gebleken dat het persoonlijk moeten melden aan de leidinggevende ertoe leidt dat werknemers zich minder gemakkelijk ziekmelden. Er zijn dus heel veel zaken die helder moeten zijn beschreven zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Dat maakt het ook objectief en gemakkelijker uit te leggen.

Meten is weten

Om de kosten en de schadelijke effecten van verzuim terug te dringen, is het in de eerste plaats nodig om te weten wat de situatie is. Dat betekent het voeren van een deugdelijke verzuimadministratie en het volgen van de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).  Alleen met een goede vastlegging weet je wat jouw situatie is en of de situatie met de tijd beter of slechter aan het worden is. Je weet dan ook of (extra) maatregelen nodig zijn. Om iets te noemen: je kunt overwegen, als het frequent kort verzuim erg hoog is, om één of twee wachtdagen (dagen waarover geen loon wordt betaald) in te stellen. Of vermeldt het aantal verzuimdagen en/of de verzuimkosten op de loonstrook (zie ook mijn blog over digitale loonstroken).

Administratie = bewijs

Als uit de administratie blijkt dat een medewerker zich wel heel vaak ziek meldt, dan heb je over de hoeveelheid verzuim in ieder geval geen discussie meer. Die is gemakkelijk aantoonbaar. Ga het gesprek aan en probeer een oorzaak te achterhalen. Als dat op een constructieve manier gebeurt, dan is ook de medewerker blij met de aandacht die er is voor zijn situatie. Leg dat gesprek ook vast, bijvoorbeeld in een systeem om evaluatie-, beoordeling- of functioneringsgesprekken vast te leggen.

Let op: Als een verzuimmelding binnenkomt dan is vaak nog niet bekend of dit een kortdurend of lang verzuim gaat worden. Daarom stelt de wet ook dat de werkgever al in de eerste week melding moet doen aan een Arbodienst of bedrijfsarts.

Neem verzuim dus serieus

  • De kosten van verzuim zijn hoger dan menigeen denkt. Zowel van frequent kort als van lang verzuim.
  • Frequent kort verzuim is vaak een voorbode voor lang verzuim.
  • De indirecte kosten als premie werkhervattingskast nemen toe bij hoog (sectoraal) verzuim.
  • Werkgevers doen er goed aan om beleid rondom verzuim op te stellen en dit met alle medewerkers te delen.
  • Het is verstandig om informatie rondom verzuim goed vast te leggen.

 

Hulp nodig?

Niet iedere werkgever heeft de kennis en de tijd om een goede administratie op te zetten en bij te houden. Gelukkig zijn er voldoende dienstverleners en informatiesystemen die jou hierbij kunnen helpen. Als je een goede dienstverlener zoekt, bekijk dan met welke HR & payroll specialisten wij werken.

 

Meer weten over “Aandacht voor verzuim: noodzaak voor grote én kleine werkgevers”?

Neem direct contact op

2 reacties op “Aandacht voor verzuim: noodzaak voor grote én kleine werkgevers”

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0